BORIGO - Középpontban a bor - Online bormagazin
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Borigo.hu adatkezelési tájékoztató


A www.borigo.hu üzemeltetője, a Mountner és Pitman Kft. ezúton tájékoztatja felhasználóit az adatvédelemre vonatkozó irányelveiről és gyakorlatáról. A Mountner és Pitman Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében. Kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, ennek érdekében megtesz minden olyan intézkedést, mellyel garantálni tudja az adatok biztonságát.

Az adatkezeléshez kapcsolódó vonatkozó hatályos jogszabályok:

o 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.);
o 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
o 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
o 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
o 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
o 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
o 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet – a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés
keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének
eljárási szabályairól


Adatkezelő legfontosabb adatai
Neve: Mountner és Pitman Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 1237 Budapest, Hrivnák Pál u. 154.
Telephely: 1081 Budapest, Kenyérmező u. 6. (Borigo.hu borbolt)
Adószáma: 10760389-2-43
Cégjegyzék száma: 01-09-166794
Képviselője: Bányai Gábor Botond ügyvezető
Email: bolt@borigo.hu

Kezelt adatok köre, adatkezelés célja

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk legtöbb oldalát anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról. Weboldalunkon azonban megtalálhatóak olyan szolgáltatások, amelyek igénybevétele regisztrációhoz kötött, tehát szükség van az Ön azonosítására. Az Ön által így megadott adatokat a Mountner és Pitman Kft. szigorúan bizalmasan kezeli, és gondoskodik arról, hogy azokhoz, harmadik vagy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá!

Személyes hozzájárulás útján, Ön az alábbi adatokat adja meg nekünk:

Kereskedelmi tranzakcióhoz kötődő regisztráció esetén:

A kezelt adatok köre:
Név/cégnév
Postacím
Email cím
Telefonszám

Adatkezelés célja:
A Borigo.hu elektronikus felületen történő vásárlás során az érintettel történő kapcsolatfelvétel és árukiszállítás céljából.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
Az adattárolás módja: elektronikusan
A hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
E-mail útján a info@borigo.hu címen, továbbá postai úton a Társaság székhelyére címezve.

Hírlevélre történő feliratkozás esetén:

Név/cégnév
Email cím

Amennyiben az Érintett ahhoz hozzájárul, a Társaság a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot az Érintettel, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben (ide értve a Messengert is), ennek feltétele minden esetben az Érintett hozzájárulása. Az Érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
Az adattárolás módja: elektronikusan
A hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
A hírlevelek láblécében elhelyezett „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva, e-mail útján a info@borigo.hu címen, továbbá postai úton a Társaság székhelyére címezve.

Kérésére Mountner és Pitman Kft. minden esetben tájékoztatást ad az általa tárolt személyes adatokról, azok kezeléséről, ismerteti az adatkezelés célját és jogalapját, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatainak módosítását vagy törlését. Az adatkezelést a Mountner és Pitman Kft. kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával végezheti, valamint az érintett hozzájárulása nélkül csak a törvényben meghatározott esetekben adhatja ki harmadik személynek annak személyes adatait!

Az adatkezelése időtartama

A Társaság a Személyes adatot törli,
- Amennyiben az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével). Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Ebben az esetben a Mountner és Pitman Kft. az adatokat törli. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról a Mountner és Pitman Kft. minden esetben tájékoztatást ad.
- Amennyiben ismertté válik, hogy az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki.
- Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
- Amennyiben azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, a Mountner és Pitman Kft. a törlést haladéktalanul végrehajtja.Cookiek

A Mountner és Pitman Kft. rendszere automatikusan rögzítheti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgálhat.
A Mountner és Pitman Kft. a cookie-kat felhasználhatja arra, hogy az érintettek felé a Google és a közösségi média útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés humán beavatkozás nélkül történik.
Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészőjükben (általában a beállítások adatvédelmi szekciójában). A cookie-k alkalmazásának tiltásával az érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a weboldal működése nem teljes értékű.

Adatbiztonság

A Mountner és Pitman Kft. nagy figyelmet fordít a honlapját meglátogató ügyfelek, vagy rendszereibe regisztráló felhasználók személyes adatainak védelmére! Amennyiben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy weboldalunkon keresztül bármilyen formában megadott adatait kezeljük, a Mountner és Pitman Kft. garantálja, hogy személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli!

A Mountner és Pitman Kft. a nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt személyes adatok védelme érdekében körültekintő biztonsági védelemmel ellátott megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintettekhez rendelhetők, kivételt képez ez alól, ha azt a törvényi előírás megköveteli. Olyan eszközökkel, intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A gazdasági társaságok a hatóságok részére némely esetekben kötelesek személyes adatot kiadni. Ez abban az esetben és csak olyan mértékben történik meg, ha a hatóság megjelölte a pontos adatkezelési célt és az adatok körét. A kiadott személyes adat csak annyi és olyan mértékű lehet, mely a megkeresés céljának a megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését, valamint
- személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását a fentebb ismertetettek szerint.
A Mountner és Pitman Kft. az érintett személyes adatának kezelésével kapcsolatos kérelmére, annak beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban választ ad.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
T.: +36 1 391 140
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://www.naih.hu

E tájékoztató során használt fogalmak és definíciók, amelyek megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott fogalommagyarázatokkal.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - az adatok feldolgozását végzi.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.BORIGO ONLINE - Minden jog fenntartva 2021
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Borigo.hu adatkezelési tájékoztató


A www.borigo.hu üzemeltetője, a Mountner és Pitman Kft. ezúton tájékoztatja felhasználóit az adatvédelemre vonatkozó irányelveiről és gyakorlatáról. A Mountner és Pitman Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében. Kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, ennek érdekében megtesz minden olyan intézkedést, mellyel garantálni tudja az adatok biztonságát.

Az adatkezeléshez kapcsolódó vonatkozó hatályos jogszabályok:

o 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.);
o 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
o 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
o 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
o 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
o 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
o 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet – a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés
keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének
eljárási szabályairól


Adatkezelő legfontosabb adatai
Neve: Mountner és Pitman Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 1237 Budapest, Hrivnák Pál u. 154.
Telephely: 1081 Budapest, Kenyérmező u. 6. (Borigo.hu borbolt)
Adószáma: 10760389-2-43
Cégjegyzék száma: 01-09-166794
Képviselője: Bányai Gábor Botond ügyvezető
Email: bolt@borigo.hu

Kezelt adatok köre, adatkezelés célja

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk legtöbb oldalát anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról. Weboldalunkon azonban megtalálhatóak olyan szolgáltatások, amelyek igénybevétele regisztrációhoz kötött, tehát szükség van az Ön azonosítására. Az Ön által így megadott adatokat a Mountner és Pitman Kft. szigorúan bizalmasan kezeli, és gondoskodik arról, hogy azokhoz, harmadik vagy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá!

Személyes hozzájárulás útján, Ön az alábbi adatokat adja meg nekünk:

Kereskedelmi tranzakcióhoz kötődő regisztráció esetén:

A kezelt adatok köre:
Név/cégnév
Postacím
Email cím
Telefonszám

Adatkezelés célja:
A Borigo.hu elektronikus felületen történő vásárlás során az érintettel történő kapcsolatfelvétel és árukiszállítás céljából.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
Az adattárolás módja: elektronikusan
A hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
E-mail útján a info@borigo.hu címen, továbbá postai úton a Társaság székhelyére címezve.

Hírlevélre történő feliratkozás esetén:

Név/cégnév
Email cím

Amennyiben az Érintett ahhoz hozzájárul, a Társaság a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot az Érintettel, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben (ide értve a Messengert is), ennek feltétele minden esetben az Érintett hozzájárulása. Az Érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
Az adattárolás módja: elektronikusan
A hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
A hírlevelek láblécében elhelyezett „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva, e-mail útján a info@borigo.hu címen, továbbá postai úton a Társaság székhelyére címezve.

Kérésére Mountner és Pitman Kft. minden esetben tájékoztatást ad az általa tárolt személyes adatokról, azok kezeléséről, ismerteti az adatkezelés célját és jogalapját, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatainak módosítását vagy törlését. Az adatkezelést a Mountner és Pitman Kft. kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával végezheti, valamint az érintett hozzájárulása nélkül csak a törvényben meghatározott esetekben adhatja ki harmadik személynek annak személyes adatait!

Az adatkezelése időtartama

A Társaság a Személyes adatot törli,
- Amennyiben az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével). Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Ebben az esetben a Mountner és Pitman Kft. az adatokat törli. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról a Mountner és Pitman Kft. minden esetben tájékoztatást ad.
- Amennyiben ismertté válik, hogy az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki.
- Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
- Amennyiben azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, a Mountner és Pitman Kft. a törlést haladéktalanul végrehajtja.Cookiek

A Mountner és Pitman Kft. rendszere automatikusan rögzítheti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgálhat.
A Mountner és Pitman Kft. a cookie-kat felhasználhatja arra, hogy az érintettek felé a Google és a közösségi média útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés humán beavatkozás nélkül történik.
Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészőjükben (általában a beállítások adatvédelmi szekciójában). A cookie-k alkalmazásának tiltásával az érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a weboldal működése nem teljes értékű.

Adatbiztonság

A Mountner és Pitman Kft. nagy figyelmet fordít a honlapját meglátogató ügyfelek, vagy rendszereibe regisztráló felhasználók személyes adatainak védelmére! Amennyiben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy weboldalunkon keresztül bármilyen formában megadott adatait kezeljük, a Mountner és Pitman Kft. garantálja, hogy személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli!

A Mountner és Pitman Kft. a nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt személyes adatok védelme érdekében körültekintő biztonsági védelemmel ellátott megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintettekhez rendelhetők, kivételt képez ez alól, ha azt a törvényi előírás megköveteli. Olyan eszközökkel, intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A gazdasági társaságok a hatóságok részére némely esetekben kötelesek személyes adatot kiadni. Ez abban az esetben és csak olyan mértékben történik meg, ha a hatóság megjelölte a pontos adatkezelési célt és az adatok körét. A kiadott személyes adat csak annyi és olyan mértékű lehet, mely a megkeresés céljának a megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését, valamint
- személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását a fentebb ismertetettek szerint.
A Mountner és Pitman Kft. az érintett személyes adatának kezelésével kapcsolatos kérelmére, annak beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban választ ad.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
T.: +36 1 391 140
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://www.naih.hu

E tájékoztató során használt fogalmak és definíciók, amelyek megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott fogalommagyarázatokkal.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - az adatok feldolgozását végzi.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.